Кашпо Подсолнух терра

Кашпо Подсолнух терра
Размер: 
300 (h-22,5;v-7,0); 350 (h-27,0;v-12,0); 400 (h-31,0;v-18,0); 460(h-35,0;v-28,0); 570(h-43,5;v-50,0)